Промени в обстоятелствата

Извършваме услуги по промяна на всякакви вписани обстоятелства в Търговския  регистър:

• Промяна в седалището и адреса на управление;
• Промяна в предмета на дейност на фирмата;
• Промяна на името на фирмата;
• Увеличаване и намаляване на капитала;
• Смяна на управител;
• Продажба на дружествени дялове;
• Вписване на нови съдружници;
• Преобразуване на фирма, чрез вливане, сливане или отделяне.