Заличаване на ЕООД/ООД

За да се прекрати ЕООД/ООД е необходимо да се подаде заявление до Търговския регистър, придружено от документи, които се изискват съгласно закона.

ЕООД/ООД се прекратява при следните случаи:

  • по решение на Окръжния съд;
  • при обявяване в несъстоятелност;
  • чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
  • решение на съдружниците, взето с мнозинство 3/4 от капитала, ако в дружествения договор не е предвидено по-голямо мнозинство;
  • изтичане на срока, определен в дружествения договор;

При заличаване на дружеството в някои от изброените по-горе случаи се открива производство за ликвидация. Ликвидатор на дружеството е управителят освен ако с договора или по решение на общото събрание е определено друго лице.

„ЕМПРЕСИ” ЕООД предлага следното:

  • Изготване на необходимите документи за ликвидация и прекратяване на фирмата, съгласно закона;
  • Подаване на заявление и всички необходими документи в Търговския регистър;
  • Представителство пред органите на НАП, НОИ и Регистър Булстат;