Регистрация на ЕООД

ЕООД е съкращение на Еднолично Дружество с Ограничена Отговорност. Регистрация на ЕООД е предпочитано от нашите клиенти, основно поради следните предимства:

 • ЕООД може да се образува от физическо лице навършило 18 години, което не е поставено под запрещение;
 • Едноличният собственик на капитала управлява и представлява дружеството лично или чрез определен от него управител. Ако собственикът е юридическо лице, неговият ръководител или определено от него лице управлява дружеството. Едноличният собственик на капитала отговаря за задълженията на дружеството с дяловата си вноска;
 • Едноличният собственик решава въпросите от компетентността на общото събрание, за което се съставя протокол в съответната форма;
 • ЕООД е капиталово дружество, чиито капитал е разделен на дялове;
 • Минималният капитал за регистрация на ЕООД, съгласно измененията на Търговския закон е 2 лева;
 • ЕООД може да извършва всякаква дейност, която не е забранена със закон /съществуват ограничения за извършване на някои видове дейности като банкова, застрахователна и др./

Регистрация на ЕООД се извършва в Търговския регистър към Агенция по вписванията. Новорегистрираните фирми се идентифицират с ЕИК – Единен Идентификационен Код, който замества БУЛСТАТ. По този начин отпадат картончетата по БУЛСТАТ.

„ЕМПРЕСИ” ЕООД предлага следното:

 • Консултация какъв тип дружество да изберете /ЕТ, ЕООД или ООД/;
 • Изготвяне на необходимата документация за фирмата Ви;
 • Заплащане в банката на необходимите държавни такси;
 • Съпровождане до нотариус за заверка на подписа;
 • Подаване на необходимите заявления в Търговския регистър;
 • Ще Ви спестим ценно време и средства, като с нашите знания и умения ще извършим успешно цялата процедура по регистрация вместо Вас.

Регистрация на ЕООД – крайна цена 180лв, която включва:

 1. Държавна такса за Търговския регистър + комисион за банката;
 2. Актуално състояние от Търговския регистър;
 3. Хонорар за услугата