Регистрация на ЕТ

Ако желаете да упражнявате дейността си като физическо лице, начинът за това е да регистрирате ЕТ.

ЕТ е едноличен търговец, извършващ дейност от свое име и за своя сметка. Можете да регистрирате само едно ЕТ.

ЕТ е фирма, която може да бъде регистрирана от всяко дееспособно физическо лице, което има постоянен адрес на територията на Република България. Характерното тук е, не е от значение дали гражданството Ви е българско и чуждестранно – единственото изискване е за постоянно местоживеене на територията на България.

За регистрацията на ЕТ не е нужен капитал. Процедурата е сравнително по-опростена, в сравнение с регистрация на другите типове фирми.

„ЕМПРЕСИ” ЕООД предлага следното:

  • Консултация какъв тип дружество да изберете /ЕТ, ЕООД или ООД/;
  • Изготвяне на необходимата документация за фирмата Ви;
  • Заплащане в банката на необходимите държавни такси;
  • Съпровождане до нотариус за заверка на подписа;
  • Подаване на необходимите заявления в Търговския регистър;
  • Ще Ви спестим ценно време и средства, като с нашите знания и умения ще извършим успешно цялата процедура по регистрация вместо Вас.

Регистрация на ЕТ – крайна цена 125лв, която включва:

  1. Държавна такса за Търговския регистър + комисион за банката;
  2. Актуално състояние от Търговския регистър;
  3. Хонорар за услугата;