Регистрация на ООД

ООД е търговско дружество, в което се обединяват две или повече лица за извършване на търговски сделки с общи средства.

Учредителите на дружеството трябва да са дееспособни български лица или чуждестранни физически или юридически лица. Всяко лице може да участва в повече от едно дружество.

Капиталът на ООД не може да бъде по-малък от 2лв. Той се състои от дяловете на съдружниците, които не могат да бъдат по-малки от 1 лев.

ООД може да извършва всякаква дейност, която не е забранена със закон /съществуват ограничения за извършване на някои видове дейности като банкова, застрахователна и др./

Регистрация на ООД се извършва в Търговския регистър към Агенция по вписванията. Новорегистрираните фирми се идентифицират с ЕИК – Единен Идентификационен Код, който замества БУЛСТАТ. По този начин отпадат картончетата по БУЛСТАТ.

„ЕМПРЕСИ” ЕООД предлага следното:

  • Консултация какъв тип дружество да изберете /ЕТ, ЕООД или ООД/;
  • Изготвяне на необходимата документация за фирмата Ви;
  • Заплащане в банката на необходимите държавни такси;
  • Съпровождане до нотариус за заверка на подписа;
  • Подаване на необходимите заявления в Търговския регистър;
  • Ще Ви спестим ценно време и средства, като с нашите знания и умения ще извършим успешно цялата процедура по регистрация вместо Вас.

Регистрация на ООД – крайна цена 180лв, която включва:

  1. Държавна такса за Търговския регистър + комисион за банката;
  2. Актуално състояние от Търговския регистър;
  3. Хонорар за услугата